ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบข้อเขียน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหัวข้อการทดสอบข้อเขียน

ประกาศ  ณ วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์