ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบข้อเขียน : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2
ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
 1นายนิฮัมซี  เจ๊ะอาแซ 15นางสาวมัณฑิรา  วงเสนา
 2นางสาววชิรา  โชติรัตน์ 16นายอติรุจ  คำวัง
 3นางสาวศุภาพิชญ์  แคหอม 17นางสาวชลทิชา  เสริมทรัพย์
 4นายเอกราช  แท้สูงเนิน 18นายสุริยัน  งอกคำ
 5นายสุภวัตร  อัตถาวี 19นางสาวฉายสิริ  แสงกรด
 6นายจาตุรนต์  เพ็ชรนารายณ์ 20นายวิธู  เดชแก้ว
 7นางสาวรุ่งทิวา  พวงทอง 21นางสาวคณางกูร  สังข์นุช
 8นายธนาธิป  แดงอุดม 22นางสาวศศิชา  มณีฉาย
 9นายยงยุทธ  อินทรประสิทธิ์ 23นายวิสุทธิ์  เสถียรกาล
 10นายพิชญุตม์  นุ้ยคง 24นางสาวสุรัชนี  แจ้งศิลป์
 11นางสาวสุธาสินี  จินุศร 25นายพีรณัฐ  ปาลวัฒน์วิไชย
 12นางสาวผกามาศ  วงค์สาย26นางสาวสุวิมล  หอสิริเรืองกุล
 13นายไชยพัฒน์  เชิดชู 27นายชานนทร์  วัฒนกุล
 14นายกัญจน์  จันทรธานีวัฒน์

หัวข้อการทดสอบ
1. ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม
2. ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น G หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์