ประกาศธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี  ศูนย์ป้องกันการทุจริต  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
 • ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส
(เกรด 6-7)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
จำนวน 11 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
(2)อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3)เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก   ยังไม่หมดอายุ)
(4)สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(5)มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5  ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาบัตรผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลักยังไม่หมดอายุ)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
 • ฝ่ายการบัญชี

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส
(เกรด 5-8)
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
(2)อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3)มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1  ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
 • ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม
(เกรด 9 -10)
จำนวน  1 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2)อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3)ประสบการณ์ทำงาน
–     ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 7 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี
–     ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน  การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต)
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
–     ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า  5 ปี
(4)หากมีใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Project Management หรือ Cobit Certify หรือ ISO 27001 หรือ IT Service หรือ AML หรือ กฎหมาย หรือ อาชญาวิทยา หรือ นิติวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส
(เกรด 6 – 8)
จำนวน 1 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สถิติ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2)อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
–     ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3)ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 ปี
–     ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน  การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต )
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
–     ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
พนักงานป้องกันการทุจริต
(เกรด 5)
จำนวน 1 อัตรา
(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2)อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
–     ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3)ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 ปี
–     ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2561  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

กรอกใบสมัคร

การคัดเลือก

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2
วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561ทดสอบข้อเขียน  (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ประกาศ ณ วันที่   4  เมษายน  พ.ศ.  2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์