ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางตลาดและ สภาพคล่อง สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง / ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์ ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางตลาดและ สภาพคล่อง สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง / ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์  ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 16 , 19 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

 

วัน/เวลาสอบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 6-8) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ชื่อ – สกุลลำดับที่ชื่อ – สกุล
1นางสาววัชรี ปัณฑพรรธน์กุล  กำลังศิลป์4นายปภังธนัช  รักษารุจสิน
2นายศิชาล  ชาญศรี5นายนัฐพงษ์  เด่นโชค
3นางสาวจิตตรา  ดวงตาแก้ว

วัน/เวลาสอบ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคาสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์  เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับที่ชื่อ – สกุลลำดับที่ชื่อ – สกุล
1นายพสุ  สายพุฒิกสิกร5นางสาววัชราลัย  ลือนาม
2นายรุ่งโรจน์  สุขสมแดน6นายรัชกรณ์  หอยแก้ว
3นายอัครวัฒน์  ภูริวัจน์เมธี7นายกรอง  อนุตรภิญโญวงศ์
4นายชัชวาลย์  เติมศรี

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์