ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร จำนวน 23 อัตรา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร จำนวน 23 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลา
รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลูกจ้างขับรถธนาคาร ส่วนบริการสำนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงาน และกิจการสาขา จำนวน 23 อัตราอัตราเงินเดือน 12,000 บาท)1. ชาย อายุ 25-50 ปี
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
4. มีใบอนุญาตขับรถ และได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถขับรถตู้ รถเก๋ง และรถกระบะได้ (ใช้เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้)
6. พ้นภาระทางทหาร
7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจผิดปกติ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับสายตา (มีใบรับรองแพทย์) เป็นต้น
9. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนา
ใบปริญญาบัตร (กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาใบอนุญาตขับรถ
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
• รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือปฏิบัติงานกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1673,02-202-1851

การคัดเลือก
วันที่ 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.ghbank.co.th หรือ
ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
(รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่การสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์