ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ไปปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

          ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

          ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   – ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

 

          ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับ และประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ

                   นางสาวกาญจนา จุติโรจน์ปกรณ์

 

          ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

          อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ประกาศโดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์