ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด
25 ธันวาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับชื่อ – สกุล
1.นายธาม ชัยนุกูลศิลา
2.นางสาวพรพิมล หอมชื่น

ขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 5 คน

ลำดับชื่อ – สกุล
1.นางสาวศิริรัตน์ การนิธิ
2.นางสาวชลธิชา เชียงปวน
3.นางสาวรังสิยา พู่พันธ์
4.นายเอกวิทย์ พลภักดี
5.นายสรรณวรรษ เจนสาริกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ประกาศ
โดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผล
ผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์