ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ