ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ