ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน (ฝ่าย ศม.)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เวลาสอบ : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวเมธาวี วนานุภัณฑ์
2 นางสาวเบญจวรรณ อาภัสรพรหม
3 นายณัฐพล จงเจริญ

ทดสอบข้อเขียน : 1. ความรู้ด้าน Security (Security+)
2. ความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (CISA : Certified Information System Auditor)
3. ความรู้ด้านการทดสอบบุกรุกระบบ และการป้องกัน (Penetration Test)
4. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงสารสนเทศ

เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวกาญจนา จุติโรจน์ปกรณ์

ทดสอบข้อเขียน : 1. ความรู้ด้านกระบวนการให้บริการงานด้าน IT ที่ดีเลิศ IT Service (ITIL : The Information Technology Infrastructure Library)
2. ความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (CISA : Certified Information System Auditor)
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์