ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบข้อเขียน       :         วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2562

เวลาสอบ        :         09.00 – 12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ    :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องพิมานมาศ  ชั้น 11  อาคารจอดรถ

ตำแหน่ง      :         นักพัฒนาระบบ  (เกรด 4 – 8)

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
1
นายจาตุรนต์ เพ็ชรนารายณ์
15
นางสาวสุวิมล หอสิริเรืองกุล
2
นางสาวผกามาศ วงค์สาย
16
นายสุภวัตร อัตถาวี
3
นายธนาธิป แดงอุดม
17
นางสาวสุธาสินี จินุศร
4
นายยงยุทธ อินทรประสิทธิ์
18
นายธีรภัทร ข้อค้า
5
นางสาวชลทิชา เสริมทรัพย์
19
นางสาวชนกนาฏ วงศ์สวัสดิ์
6
นายชานนทร์ วัฒนกุล
20
นายปิยพัทธ์ ตุลาคุปต์
7
นางสาววชิรา โชติรัตน์
21
นายสุรวุธ ไชยยศ
8
นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม
22
นายเมธาวัฒน์ ระโหฐาน
9
นายมาฆะชัย เสนาเหลา
23
นางสาวประภัสสร ผดุงกิจ
10
นายอนุชา คำประไพ
24
นางสาวรุ่งทิวา พวงทอง
11
นางสาวสุรัชนี แจ้งศิลป์
25
นายเหมกรณ์ เอกวารีย์
12
นายสุริยัน งอกคำ
26
นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรสมบัติ
13
นายอติรุจ คำวัง
27
นายวิสุทธิ์ เสถียรกาล
14
นางสาวพัทธนันท์ ถวิลประวัติ

 หัวข้อการทดสอบ       ความรู้ด้าน IT

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  วันศุกร์ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1
ชั้น G  หรือทาง Website ของธนาคาร  www.ghbank.co.th

คำเตือน   :  หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์