ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ

 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุลเวลาและสถานที่
1
นายธนภัทร  เนื่องจำนงค์9.00-12.00 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2
นางสาวชุติกาญจน์  ศิริวิมลวรรณ
3
นางสาวยลดา  กีรติศักดิ์กุล
4
นายสุภวัตร  อัตถาวี
5
นางสาวคณางกูร  สังข์นุช
6
นายอติรุจ  คำวัง13.00-16.30 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7
นายศุภวิชญ์  พัฒนากุล
8
นายกฤษฎา  อุปชิน
9
นายภัทรชัย  พุทธรักษา
10นายจเร  บุญกร

 

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุลเวลาและสถานที่
1
นายณัฐกิตติ์  สิงห์โต9.00-12.00 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2
นายภูวดล  ต้นจันดี
3
นายสรศิษฏ์  พุ่มฉัตร

 

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุลเวลาและสถานที่
1
นายจักรภัทร  แก้วทอง9.00-12.00 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2
นายพีรณัฐ  แก้วงาม
3
นางสาวทิพย์วาที  พูนสินศิริ

 

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุลเวลาและสถานที่
1
2
นายภูรีภัทร  โสตถิรัตนพันธุ์
นายณรงศักดิ์  แสวงผล
13.00-16.30 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 

 

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : ลูกจ้างธนาคาร ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุลเวลาและสถานที่
1
นายธนพล  เปียสนิท13.00-16.30 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9  อาคาร  2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2
นายวุฒิชัย  เวียนสุวรรณ

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ                                        ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่    5    เมษายน  พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์