ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบข้อเขียน    :   วันอังคารที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2562
เวลาสอบ               :   09.00 – 12.00 น.
                               (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
สถานที่สอบ            :   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)  ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
A 1
นายธนาธิป  แดงอุดม
A 17
นายธนพนธ์  แสงสมเรือง
A 2
นายมาฆะชัย  เสนาเหลา
A 18
นายจักรกฤษณ์  พิมพาเรือ
A 3
นายธนภัทร  เนื่องจำนงค์
A 19
นายอติรุจ  คำวัง
A 4
นายกัญจน์  จันทรธานีวัฒน์
A 20
นายศุภวิชญ์  พัฒนากุล
A 5
นางสาวชุติกาญจน์  ศิริวิมลวรรณ
A 21
นายสาธิต  จันทร์เขียว
A 6
นางสาวยลดา  กีรติศักดิ์กุล
A 22
นายณัฐชานนท์  ประทีปลัดดา
A 7
นางสาวผกามาศ  วงค์สาย
A 23
นายกฤษฎา  อุปชิน
A 8
นายณฤทธิ์  รัศมีเจริญ
A 24
นางสาวอลิตา  รัตนรัตน์
A 9
นายไชยพัฒน์  เชิดชู
A 25
นางสาววชิรา  โชติรัตน์
A 10
นางสาวอรุณวรรณ  ขันเพ็ชร์
A 26
นายภัทรชัย  พุทธรักษา
A 11
นายวุฒิชัย  ศรีพรรณา
A 27
นายจเร  บุญกร
A 12
นายธนาคาร  สายทอง
A 28
นายบิว  สังข์ปักษา
A 13
นายยงยุทธ  อินทรประสิทธิ์
A 29
นายพีรพันธุ์  บางเพชร
A 14
นายพีรณัฐ  แก้วงาม
A 30
นายศิวิชญ์  ราศรี
A 15
นายสุภวัตร  อัตถาวี
A 31
นายนัฐกฤช  ปินทรายมูล
A 16
นางสาวคณางกูร  สังข์นุช

ตำแหน่ง  :  พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)  ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
B 1
นายณัฐกิตติ์  สิงห์โต
B 9
นายสาธิต  จันทร์เขียว
B 2
นายภูวดล  ต้นจันดี
B 10
นายชานนทร์  ชนะคุณ
B 3
นายจักรกฤษณ์  ฉันท์ตเวช
B 11
นายนนทพันธ์  ผัดวงค์
B 4
นายกันตพงศ์  พ่วงชมภู
B 12
นายณัฐชานนท์  ประทีปลัดดา
B 5
นายขจรรัฐ  มากไมตรี
B 13
นายสรศิษฏ์  พุ่มฉัตร
B 6
นายมูฮัมหมัดอามีน  มีเหาะ
B 14
นายธวัชชัย  เมฆหมอก
B 7
นายพีรณัฐ  แก้วงาม
B 15
นางสาวอลิตา  รัตนรัตน์
B 8
นายธนพนธ์  แสงสมเรือง
B 16
นายศิวิชญ์  ราศรี

ตำแหน่ง  :  พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)  ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
C 1
นายธัญญสิทธิ์  ธัญญะวนิชพงษ์
C 11
นายพีรณัฐ  แก้วงาม
C 2
นายธนาธิป  แดงอุดม
C 12
นายธนพนธ์  แสงสมเรือง
C 3
นายวัชรกร  นครสันติภาพ
C 13
นายภาณุพงษ์  ศรีคำพา
C 4
นายจักรกฤษณ์  ฉันท์ตเวช
C 14
นายชวพันธ์  พุนทิกาพัทร์
C 5
นายพลากร  โตมอญ
C 15
นางสาวเพธรินทร์  ศุภชนานนท์
C 6
นายจักรภัทร  แก้วทอง
C 16
นางสาวทิพย์วาที  พูนสินศิริ
C 7
นายกัญจน์  จันทรธานีวัฒน์
C 17
นางสาวอลิตา  รัตนรัตน์
C 8
นางสาวผกามาศ  วงค์สาย
C 18
นายศิวิชญ์  ราศรี
C 9
นายไชยพัฒน์  เชิดชู
C 19
นายบิว  สังข์ปักษา
C 10
นายธนาคาร  สายทอง

ตำแหน่ง  : พนักงานสัญญาจ้าง  ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
D 1
นายธนาธิป  แดงอุดม
D 5
นายภูรีภัทร  โสตถิรัตนพันธุ์
D 2
นายธนพล  เปียสนิท
D 6
นางสาวณัฐธยาน์  เทียมตะวัน
D 3
นายโสภณ  ประวรรณรัมย์
D 7
นายณรงศักดิ์  แสวงผล
D 4
นายพิชญุตม์  นุ้ยคง
D 8
นายวทัญญู  จโรจน์รัมย์

ตำแหน่ง  : ลูกจ้างธนาคาร  ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
E 1
นายธนาธิป  แดงอุดม
E 6
นายภูรีภัทร  โสตถิรัตน์พันธุ์
E 2
นายทศพล  สวัสดิ์
E 7
นายธนพนธ์  แสงสมเรือง
E 3
นายธนพล  เปียสนิท
E 8
นางสาวเบญญาภา  กองคำ
E 4
นายวุฒิชัย  เวียนสุวรรณ
E 9
นางสาวชนากานต์  วิลัย
E 5
นายวุฒิชัย  ศรีพรรณา

หัวข้อการทดสอบ
1. ความรู้เรื่อง Trend & Technology  (พนักงานธนาคาร)
2. ความรู้เรื่อง Basic Data Communication  (พนักงานสัญญาจ้าง,ลูกจ้างธนาคาร)
3. ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

 

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  วันศุกร์ที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2562  ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

 

คำเตือน   :   หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่  22  มีนาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์