ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (เกรด 4-5) ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการ สาย 1
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาววิภาภรณ์  แสงหิรัญพรศิริ
2ว่าที่ ร.ต. ภูภัทร  เทศสมบูรณ์
3นางสาวศศินันท์  ทะลา
4นายประสิทธิ์  ฝูงใหญ่
5นางสาวรภัทภร  บุญยรัตน์
6นายกสิณเทพ  ศรีมาชัย
7นางสาวอลิสา  มิมาลา
8นายขจรเกียรติ  คิดถูก
9นายวรพล  บวรวิวรรธน์
10นางจีรญา  วงษ์ทศรัตน์
11นางสาวณัฐชา  แพทย์ประทุม
12นางสาวฟารีดา  ปัญญสมบูรณ์
13นางสาวรัชฎาวรรณ  กังเจริญ
14นายสุพงศ์  นิลทกาล

หัวข้อการทดสอบ :
1. ความรู้ ความเข้าใจในงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์