ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้าง เข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายคชบูร ใจกล้า
2นายทัชชา เกรียงศักดิ์พิชิต
3นางสาวชวัลญา ปิ่นทอง
4นายณัฐชนน จันทร

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์