ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน  ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่ง         พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4 – 7)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายชัยฐานันท์  เวียรศิลป์
2นายศรัณย์  ภูมิกระโทก
3นายวีรพล  บุญชู

ทั้งนี้   ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ  ณ วันที่   15  มกราคม  พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์