ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน  ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส  (เกรด 4 – 7) 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
1
นายศุภชัย  มัยวงศ์
2
นางสาวศิริลักษณ์  เพชรไทย
3
นายวีรศักดิ์  สุวิชยายนต์
4
นายคมกฤช  บุญเลิศรพ
5
นายวสพล  เกษียรสินธุ์

ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4 – 7) 

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
1
นายมีพรรณ  ดงอุทิศ
2
นายณัฐพล  อินใจ

ทั้งนี้   ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ  จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์