ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

 

วันที่สอบ        :         วันพุธที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2562

เวลา             :         09.00 น.

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

ตำแหน่ง            :           พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส (เกรด  4 – 8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวนันทรัตน์  ด้วงพจน์
2นางสาวชนนมาศ  ปรารถนารักษ์
3นางสาวนงลักษณ์  ตาดทอง

ตำแหน่ง            :           พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส (เกรด  6 – 8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาววีรยา  แดงสว่าง

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์