ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ตามลิ้งค์นี่้ครับ –> ประกาศรับสมัครลูกจ้างธนาคาร (คนพิการ)

อนึ่ง ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ตำแหน่งเท่านั้น หากผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า ตำแหน่ง หรือแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร