ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

1. พนักงานวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ/อาวุโส
(เกรด 4 – 10)
ส่วนวางแผนและจัดการสารสนเทศ
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการ
สารสนเทศ
จำนวน  2 อัตรา
 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือทางด้านระบบสารสนเทศ (MIS)
  หรือบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียน
  วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ โดยใช้หลักการ
  ด้าน Project Management หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 6. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 7. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel Powerpoint
  และ Microsoft Project  Management
 8. หากมีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
  ด้านการบริหารจัดการ IT Asset ของหน่วยงาน หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
  ของหน่วยงาน
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

2. พนักงานวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ/อาวุโส
(เกรด 4 – 10)
ส่วนบริการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการ
สารสนเทศ
จำนวน  3  อัตรา
 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร
  ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีทักษะ/ความเข้าใจในการ พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application
  และมีความสามารถในการใช้งาน SQL ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี,
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 6. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
3. พนักงานวางแผนและบริหาร
โครงการสารสนเทศ/อาวุโส
(เกรด 4 – 10)
ส่วนบริหารโครงการสารสนเทศ
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการ
สารสนเทศ
จำนวน  4 อัตรา
 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (MIS) หรือ บริหารธุรกิจ (Business  Administration) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานโครงการ (การวางแผน การนำเสนอ การติดต่อประสานงาน
  การวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหา  และการสรุปโครงการ)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน Presentation หรือมีทักษะด้าน IT
  เช่น Word, Excel, PowerPoint, Microsoft project
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 6. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ หรือเคยมีประสบการณ์ร่วม
  ในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน หรือมีความรู้ความสามารถใช้ Tools ด้านบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และหากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง  Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น G ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่   5   เมษายน พ.ศ.  2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์