ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

นักพัฒนาระบบ

(เกรด 4 – 8)
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
จำนวน  2  อัตรา

(1)

 

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์
ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิตอายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application
ด้วยภาษาโปรแกรมเช่น JAVA , PHP , ASP.net , HTML5 , CSS3 ฯลฯ
ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือ
หรือมีประสบการณ์ในการเขียน  ABAP หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์
ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ SQLในการเข้าถึงข้อมูล SQL Server หรือ Oracle หรือ DB2 ได้
เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้และทักษะการเขียนเอกสารสำหรับนักพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น UML,
Work Flow Diagram , Use Case Diagram

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม – 3 เมษายน   พ.ศ. 2562  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th  หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม พ.ศ.  2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์