ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก สญจ ศม 1-2563