ประกาศธอส.รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน
(ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
*********************

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางตลาดและสภาพคล่อง นั้น ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เวลาสอบ :

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ :

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

ตำแหน่ง :

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 6-8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางตลาดและสภาพคล่อง

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

1 นางสาวพิชชาภา ศรียัง
2 นางสาวรุจิรัฏฐ์ เผือกพูลผล
3 นายสันติพงษ์ ฝึกความดี
4 นายวีรวัชร์ คล้ำคล้าย
5 นางสาวนาฏสุดา วัฒนสังสุทธิ์
6 นางสาววัชรี ปัณฑพรรธน์กุล กำลังศิลป์
7 นางสาวจิตรลดา มรกตสินธุ์
8 นายศิชาล ชาญศรี
9 นางสาวจิตตรา ดวงตาแก้ว
10 นางสาวอัจฉราภรณ์ กลางประพันธ์
11 นางสาวณรรฐวรรณ บุญกุลชัย
12 นายธเนศ แสงกระจ่าง
13 นายปภังธนัช รักษารุจสิน
14 นางสาววรัญญา กาเผือก
15 นางสาวนฤพร เอี่ยมนิพนธ์
16 นายนัฐพงษ์ เด่นโชค

ทดสอบข้อเขียน :

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :

1.โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน :

หากมีการทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์