ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็น
ลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายตรีเทพ แซ่ตัง
2 นายกฤชติพณ เกิดชู
3 นายณัฐพล อินทุรัตน์
4 นายเชาวลิต จารัตน์
5 นายทศพล ศรีเคน
6 นายปรีชา สว่างวรรณ
7 นายวรชิต ทองใบ
8 นายพรเทพ คำธร

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการจ้าง จะถือว่าสละสิทธิ์การจ้างในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์