ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

                        ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ      :         วันอังคารที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2562

เวลา             :         09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ     :     ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่
                              ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

ตำแหน่ง          :     พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 8)  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ลำดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

1

นายวีระภัทร  ธีระวิภาค

2

นายพรจุติ  วงศ์ลี้เจริญ

3

นายชานนทร์  วัฒนกุล

4

นายเรวัต  เจริญรัตน์

 
ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ  ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2562

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์