ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4-8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล

1 นายธัญญสิทธิ์ ธัญญะวนิชพงษ์
2 ว่าที่ ร.ต.พลากร โตมอญ
3 นายโสภณ ประวรรณรัมย์
4 นายธนาธิป แดงอุดม
5 นายยงยุทธ อินทรประสิทธิ์
6 นายวีระภัทร ธีระวิภาค
7 นายกรศุภเดช สุวรรณากาศ

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องเกล็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ลำดับที่ 1-7

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4-8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล

8 นายพรจุติ วงศ์ลี้เจริญ
9 นายชานนทร์ วัฒนกุล
10 นางสาวศกลวรรณ ชนะไพริน
11 นางสาวช่อผกา หนูสันเทียะ
12 นายวุฒิชัย เวียนสุวรรณ
13 นางสาวกัญญา เอื้อสกุลเกียรติ
14 นายเรวัต เจริญรัตน์

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องเกล็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ลำดับที่ 8-14

หัวข้อการทดสอบ :

1. ทดสอบการเขียนโปรแกรม
2. ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์