ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลาสอบ : 09.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถธนาคาร

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายตรีเทพ  แซ่ตัง
2นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
3นายกฤชติพณ  เกิดชู
4นายณัฐพล  อินทุรัตน์
5นายเชาวลิต  จารัตน์
6นายทศพล  ศรีเคน
7นายปรีชา  สว่างวรรณ
8นายพิสิษฐ์  ชุ่มอ่วม
9นายวรชิต  ทองใบ
10นายพรเทพ  คำธร

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติข้างต้น ธนาคารพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล