ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส
(เกรด 4 – 8)
ส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
จำนวน 1 อัตรา
 

 

 

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
การบัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
หรือสาขาคณิตศาสตร์(2)อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

(3)มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงทางเครดิต
และหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาตรี
 • ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาโท

(4)มีความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การเงิน และสินเชื่อ

(5)มีความเข้าใจในเรื่องกรอบการพัฒนาแบบจำลอง เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ทางเครดิตของสถาบันการเงิน

(6)มีทักษะในการเขียนเพื่อนำเสนองาน และ/หรือการเขียนรายงาน
 

(7)มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel / Power Point
(หากมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAS โปรแกรม R โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
MS–SQL Server และหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
(8)มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
(9)สามารถพูด / อ่าน / เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
(เกรด 6 – 8)
ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
จำนวน 1 อัตรา
 

(1)คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
บัญชี  การเงินการธนาคาร สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์(2)อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

(3)มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ

(4)มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงิน/ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ด้าน Security / มาตรฐาน
ITIL, COBIT

 • ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท

(5)หากมีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ / Security / ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดย ISACA, CompTIA,
(ISC)2, EC-Council, Cisco, Mile2, GIAC เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
(6)มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Word / Excel / Power Point)
และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(7)มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

(8)สามารถพูด / อ่าน / เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์/การผ่านงานโดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2 – 11 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

การคัดเลือก

วันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2562  กันยายน พ.ศ. 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
www.ghbank.co.th  หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2

ประกาศ ณ วันที่   26  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์