ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

 

วันที่สอบ     :       วันพุธที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                :         09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

 

ตำแหน่ง            :           พนักงานคอมพิวเตอร์/อาวุโส (เกรด 4 – 8)  ส่วนเทคนิคปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายอนุวัฒน์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
2นายธนพัฒน์ อ่อนสี

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ                                        ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์