ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถธนาคาร ส่วนบริการสำนักงาน
วันที่สอบ : วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่ 1 – 8 เวลา : 09.00 – 12.00 น.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายตรีเทพ  แซ่ตัง
2นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
3นายกฤชติพณ  เกิดชู
4นายณัฐพล  อินทุรัตน์
5นายวีระพร  เทียบสี
6นายเชาวลิต  จารัตน์
7นายคำรณ  เบี้ยวโจ้
8นายทศพล  ศรีเคน

ลำดับที่ 9 – 15 เวลา : 13.00 – 16.30 น.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมสายงานสาขาภูมิภาค ชั้น 8 อาคาร 2

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
9นายปรีชา  สว่างวรรณ
10นายรัฐวุฒิ  ดือราแม
11นายกฤษณ์กร  แก้วไกรฤกษ์
12นายวัชรพล  อินธิแสง
13นายพิสิษฐ์  ชุ่มอ่วม
14นายวรชิต  ทองใบ
15นายพรเทพ  คำธร

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์