ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

 

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบ     :         วันพุธที่  19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ     :         09.00 – 12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

 

ตำแหน่ง                  :         พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน (เกรด 4-8) ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

 

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลสถานที่สอบ
1
นางสาวหัสสญา  หลุยพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
ชั้น 7 อาคาร 1
2
นางสาวศกลวรรณ  ชนะไพริน
3
นางสาวเยาวลักษณ์  จันทรสมบัติ
4
นางสาวศุภาพิชญ์  แคหอม
5
นางสาวรัชนีกร  พงษ์สุวรรณ
6
นางธัญญ์นรี  คุณากรพิสุทธิ์
7
นายพีรณัฐ  แก้วงาม
8
นายณัฐกิตติ์  สิงห์โตธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร 2
9
นางสาวปฐมพร  รัตนภักดี
10
นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
11
นายธนาคาร  สายทอง
12
นายปิยพัทธ์  ตุลาคุปต์
13
นางสาวธัญญากร  แก้วประสงค์
หัวข้อการทดสอบ         :1.ความรู้ด้าน IT
 2.ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 3.ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน
 4.ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

 ประกาศผลสอบข้อเขียน  :     วันศุกร์ที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน   :     หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   13  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์