ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบ          :     วันพฤหัสบดีที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ                  :         09.00 – 12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ             :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2

ตำแหน่ง                  :         พนักงานคอมพิวเตอร์/อาวุโส (เกรด 4-8)  ส่วนเทคนิคปฏิบัติการ

 

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายสุภวัตร อัตถาวี12ว่าที่ร.ต.พลากร โตมอญ
2นายวุฒิชัย เวียนสุวรรณ13นายนนทพันธ์ ผัดวงค์
3นางสาวทิพย์วาที พูนสินศิริ14นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรสมบัติ
4นายจักรกฤษณ์ ฉันท์ตเวช15นายยงยุทธ อินทรประสิทธิ์
5นายอนุวัฒน์ ฤทธิ์เรืองโรจน์16นางสาวปฐมพร รัตนภักดี
6นางสาวยลดา กีรติศักดิ์กุล17นายพีรณัฐ แก้วงาม
7นางสาวศกลวรรณ ชนะไพริน18นายเกชา บุญวัง
8นางสาวหัสสญา หลุยพันธ์19นายอนุพงศ์ คงชัยยุทธ
9นายโสภณ ประวรรณรัมย์20นายธนาคาร สายทอง
10นายธนพัฒน์ อ่อนสี21นายณัฐวัตร อรุณสุรพลเมธี
11นางสาวฐิติกานต์ เสนาทับ

 

หัวข้อการทดสอบ         :1.ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 2.ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 3.ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 4.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านระบบสารสนเทศ
 5.ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน
 6.ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :      วันพฤหัสบดีที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน   : หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์