ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4-7)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวศิริลักษณ์ เพชรไทย
2นายทศพล พยุงวงษ์
3นายสาธิต จันทร์เขียว
4นายชัยฐานันท์ เวียรศิลป์
5นายณัฐพล พรหมพล
6นายรชตะ กระจ่างฉาย
7นายยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์
8นายศรัณย์ ภูมิกระโทก
9นายอับดุลฮาดี อีสามะ
10นายวีรพล บุญชู
11นายวสวัตติ์ สุดวาจา
12นางสาววัชราลัย ลือนาม
13นายวิทวัส แซ่จิว
14นายลักขณา มาโยธา
15นายศุภฤกษ์ พูลประพันธ์

หัวข้อการทดสอบ :
1. ความรู้ ความเข้าใจในงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประเมินราคา
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน
4. ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์