ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบข้อเขียน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

ตำแหน่ง : พนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส (เกรด 6-8) ส่วนวางแผนและประเมินผลฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวรัชนีกร พงษ์สุวรรณ
2นายจักรกฤษณ์ ฉันท์ตเวช
3นายธนาธิป แดงอุดม
4นางสาวธัญญากร แก้วประสงค์
5นายสุภวัตร อัตถาวี
6นายวัชรพงษ์ สิทธิสมบัติ
7นางธัญญ์นรี คุณากรพิสุทธิ์
8นายธัญญสิทธิ์ ธัญญะวนิชพงษ์
9นางสาวปฐมพร รัตนภักดี
10นางสาวเกษรารัตน์ ขวัญยืน

หัวข้อการทดสอบ :

1.ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล
2.ความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3.ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
4.ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน
5.ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์