ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์