ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ลูกจ้างขับรถธนาคาร จำนวน 20 อัตรา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง   รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็น ลูกจ้างขับรถธนาคาร จำนวน 20 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
ลูกจ้างขับรถธนาคาร
ส่วนบริการสำนักงาน
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
จำนวน 20 อัตรา
(อัตราเงินเดือน 12,000 บาท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

ชาย อายุ 25-50 ปี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
มีประสบการณ์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
มีใบอนุญาตขับรถ และได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถขับรถตู้ รถเก๋ง และรถกระบะได้ (ใช้เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้)
พ้นภาระทางทหาร
สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจผิดปกติ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับสายตา
(มีใบรับรองแพทย์) เป็นต้น
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

เอกสารประกอบการสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนา
  ใบปริญญาบัตร (กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือปฏิบัติงานกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1265, 02-202-1851

การคัดเลือก
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กันยายน พ.ศ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน
ชั้น 11 อาคาร 2 และทางเว็ปไซต์ของธนาคาร www.ghbank.co.th
(รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่การสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์