ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้า) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายกานต์ บำรุงศิริ

ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายอาสา สุนทรการวิโรจน์

ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายโชคอำนวย บรรพบุตร
2 นายเมธา หนูสลุง

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธ การบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์