ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนเครือข่าย

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายณัฐพันธ์ เปาเล้ง

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์