ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริตนั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9-10)

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายอมต อิ่มปิติวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6-8)

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายยุทธนา รักษาคำ

ขึ้นทะเบียนสำรองตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9-10) จำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายดิสทัต เลิศพิเชฐ

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธ การบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์