ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถธนาคาร ส่วนบริการสำนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายอรรนพ อยู่สวัสดิ์
2นายเฉลิมชัย ผึ้งใหญ่
3นายสุรศักดิ์ ชมพันธ์

ทั้งนี้   ธนาคารจะเรียกจ้างเป็นและลูกจ้างขับรถธนาคาร  และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการจ้าง  จะถือว่าสละสิทธิ์การจ้างในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์