ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันการทุจริต และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2561 นั้น

ธนาคารฯ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

 

วันที่สอบ    :         วันจันทร์ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                :         09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง          :           ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9-10)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายอมต  อิ่มปิติวงษ์
2นายดิสทัต เลิศพิเชฐ

ตำแหน่ง           :           พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6-8)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายยุทธนา  รักษาคำ
2นายพงษ์ศักดิ์ บุญสมพงษ์

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์