ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : วิศวกร (ไฟฟ้า) เกรด 5-8 สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 – 12.00 น.

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายธีรพล นิมิตรศิลป์
2นายกานต์ บำรุงศิริ
3นางสาวนัสณีย์ ยวงใย
4นายอนุพงศ์ ธนพงพิชากูล
5นายชาญวุฒิ เฉลิมศรี
6นายพุฒิพงศ์ ชยันโต
7นายวรกร แก้วโก
8นายเจนอักษร สุวทันพรกูล
9นายสันติ พุกท่าไม้

ตำแหน่ง : วิศวกร (เครื่องกล) เกรด 5-8 สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 – 16.30 น.

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวธิดารัตน์ ปลั่งศรีสกุล
2นายวรวิช มณฑาทิพย์
3นายจักรกริช ไชยชนะ
4นายศราพล ชัยหมอน
5นายอาสา สุนทรการวิโรจน์

ตำแหน่ง : วิศวกร (โยธา) เกรด 5-8 สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 – 16.30 น.

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายศตวรรษ มาวิน
2นายโชคอำนวย บรรพบุตร
3นายปฐมพงษ์ จอมทอง
4นายปริญญา ต้องกระโทก
5นายณัฐ สรรพอาษา
6นายเมธา หนูสลุง

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์