ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ ลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานใน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 08.45 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถธนาคาร

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายณัชฐกฤษณ์พงศ์ ยอแสงทอง
2นายอภิชิต เอกสุภาพันธุ์
3นายอรรนพ อยู่สวัสดิ์
4นายเฉลิมชัย ผึ้งใหญ่
5นายอับดุลเลาะห์ พุฒิโชติรวี
6นายสุรศักดิ์ ชมพันธ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติข้างต้น ธนาคารพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์