ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (เกรด 4-5) ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการ สาย 1

ชื่อ – นามสกุล

1. นางสาวรภัทภร บุญยรัตน์

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์