ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารปฏิบัติงานใน  ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบ      :         วันอังคารที่  2 ตุลาคม  พ.ศ. 2561

เวลาสอบ           :         09.00 น.
                                     
สถานที่สอบ       :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11  อาคาร 2

ตำแหน่ง            :         ลูกจ้างขับรถธนาคาร

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายรัฐธรรมนูญ ประนมพนธ์6นายเฉลิมชัย ผึ้งใหญ่
2นายเชาวลิตร์ ช่วยทัพ7นายอับดุลเลาะห์ พุฒิโชติรวี
3นายณัชฐกฤษณ์พงศ์ ยอแสงทอง8นายสุรศักดิ์ ชมพันธ์
4นายอภิชิต เอกสุภาพันธุ์9นายมงคล แสงนวน
5นายอรรนพ อยู่สวัสดิ์

ทั้งนี้  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น  ธนาคารพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างขับรถธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์