ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน ศูนย์ป้องกันการทุจริต นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายอมต  อิ่มปิติวงษ์
2นางสาวศริญญา ขานไพบูลย์
3นายดิสทัต  เลิศพิเชฐ
4นางสาวชมภูนุท  ชลยุทธปรีชา

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันการทุจริต (Fraud Management)
2. ความรู้ด้านการช่วยงานบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน/ตรวจจับ และการสืบสวนเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยทุจริต
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายยุทธนา  รักษาคำ
2นายณัฐพล  กลิ่นวาโย
3นางสาวธัญญากร  แก้วประสงค์
4นางสาวภัทราภา  ตระกูลเงิน
5นายสุภวัตร  อัตถาวี
6นายพงษ์ศักดิ์  บุญสมพงษ์
7นายธนัท  ชัยวิฑูอนุกูล

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการจัดเตรียมเงื่อนไข เพื่อการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์