ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง  ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
————————————————

      ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

      ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศ  ณ วันที่   17   กันยายน   พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์