ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ  นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง  พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนธุรกรรมประกันภัย

ชื่อ – สกุล

นางสาวชวัลญา  ปิ่นทอง

ทั้งนี้   ธนาคารจะเรียกจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการจ้าง  จะถือว่าสละสิทธิ์การจ้างในครั้งนี้

ประกาศ  ณ วันที่   12   กันยายน  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์