ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4-7)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
จำนวน 7 อัตรา
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการประเมินราคา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น   ด้านงานก่อสร้างโยธา หรือสำรวจ เป็นต้น
อายุไม่เกิน  30  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคม         นักประเมินราคาอิสระไทยระดับวิสามัญขึ้นไป
สามารถปฏิบัติงานที่สาขา หรือต่างจังหวัดได้
หากมีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคาทรัพย์สิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ  การประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินหลักระดับชั้นวิสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรยังไม่หมดอายุ) จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • บัตรสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคา อิสระไทยระดับวิสามัญขึ้นไป
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  3 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร   สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น  ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กันยายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก

 วันที่ 28  กันยายน   พ.ศ. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
 วันที่  2  ตุลาคม   พ.ศ. 2561ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ประกาศ ณ วันที่  11 กันยายน  พ.ศ.  2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์