ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ลำดับตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
1ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10) จำนวน  1 อัตรา1  คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหาร  ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย
2  อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารจัดการป้องกันการทุจริต หรือด้านงานสืบสวนกรณีทุจริตทั้งจากบุคคลภายในและจากบุคคลภายนอก หรือด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3  ปี
2พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8) จำนวน 1 อัตรา1 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานพัฒนาโปรแกรมระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4 มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database , SQL Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้
5 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา SQL  หรือ ภาษา C จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กันยายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076

การคัดเลือก
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์